FINANSIERING

Kapitalinnhenting

Egenkapital

Jarlsberg Partners ønsker å bidra til at kapital møter gode og riktige prosjekter. Vi besitter et bredt utvalg av investorer, og bistår med å finne investoren som passer din virksomhet. Enten det er en:

 • Industriell investor
 • Finansiell investor
 • Aktive eiere (styreverv, mentor, advisory board, etc.)
 • Fondskapital
 • Investorer uten aktiv involvering
i

Rettede emisjoner

Egenkapital

Jarlsberg Partners har tilgang på et nytt verktøy som effektiviserer, strukturerer og organiserer kommunikasjonsprosessen rundt emisjoner.  

Tradisjonell kapitalinnhenting er ofte en tung, dyr og omfattende prosess. Vi kan ved hjelp av automasjon gjøre dette på en smartere, raskere og mer effektiv måte, som gjør at du sparer både tid og penger. 

 • Ingen advokatutgifter
 • Ingen revisjonskostnader

 

Equity crowdfunding

Egenkapital

Equity crowdfunding er en moderne metode for å oppkapitalisere virksomheter. Ved equity crowdfunding legges det tilrette for at selskaper kan gå til anskaffelse av frisk egenkapital på langt mer effektive måter enn tidligere. Samtidig åpnes muligheten til å investere etter egen økonomisk evne i større grad. Dette resulterer i at du kan få et større mangfold av investorer, ambassadører og personer som tar et eierskap til din virksomhet. Equity crowdfunding kan skje i det helt åpne, eller i et lukket nettverk hvor kun inviterte får muligheten til å investere.

Investor får på lik linje som ved tradisjonelle emisjonsprosesser en eierandel i virksomheten som står i forhold til det beløpet som er investert. De virksomhetene som søker slik type finansiering, må være organisert som et selskap, og som hovedregel et aksjeselskap. Finansieringen skjer normalt ved at det innhentes kapital til selskapet gjennom en kapitalforhøyelse, investor tegner seg og bli direkte eller indirekte aksjonærer i selskapet. Alt dette gjennom en elektronisk plattform.

Mange tenker at en eierstruktur bestående av kombinasjonen family, friends and fans, småinvestorer, og forretningsengler som utfordringer. Det som skal legges til grunn før man trekker konklusjoner er ambassadørene, nettverket og kompetansen som blir tilgjengeliggjort for selskapet sin videre vekst. Alle eiere har tross alt samme interesse – størst mulig avkastning på investeringen. Samtidig finnes det i dag systemer som forenkler hele prosessen rundt eieradministrasjon, investorrelasjoner, oppdaterte aksjeeierbøker og dokumentflyt.

Andrehåndsmarkedet

Et organisert andrehåndsmarked er helt avgjørende for å utnytte potensiale for investering gjennom crowdfunding. Oslo Børs har lansert NOTC listen Family & Friends for oppstartselskaper og vekstbedrifter verdsatt opp til 100MNOK. Family & Friends er et tilbud til oppstartselskaper, familieselskaper og andre som ønsker å synliggjøre kjøps- og salgsinteresser, samt pris på unoterte aksjer.

NOTC Family & Friends åpner opp for at investorer som ønsker å kjøpe eller selge aksjer gjør det via megler. Meglere legger kjøps- og salgsinteresse inn i NOTC-systemet på vegne av investorene. Investorer og meglere ser disse interessene, og meglere kan avtale en handel.  

IR-løsninger

Vell så viktig som et organisert andrehåndsmarked for å utnytte potensiale for investering, synliggjøring av kjøps- og salgsinteresser, samt pris på unoterte aksjer, er muligheten til å håndtere sine investorer og eiere på en forsvarlig inkluderende måte.

Investor Relations-løsninger (IR) er avgjørende for fornøyde investorer. Jarlsberg Partners samarbeider med leverandører med gode løsninger som gjør at du kan holde investorene dine oppdatert og involvert i selskapets behov, drift og utvikling på en måte som både er effektiv og lite ressurskrevende for virksomheten.

Eiendomsfinansiering

Fremmedkapital

Jarlsberg Partners legger til rette for å hente kapital direkte fra investorer. Vi bistår deg å tilgjengeliggjøre prosjekter for en crowd av investorer. Dette åpner muligheten til å skaffe finansiering raskere, under mindre kontrollerte forhold og med mindre rapporteringskrav. I tillegg reduseres behovet for egenkapital ved at det tilbys toppfinansiering, og muligheten til å gjennomføre ytterligere prosjekter øker.

TOPPFINANSIERING
Søker du finansiering ut over det banken er villig til å tilby? Vi kan hjelpe deg med å redusere behovet for egenkapital og realisere ytterligere prosjekter.

FULLFINANSIERING
Planlegger du å bygge bolig, gjennomføre en flipp med totalrenovering, kjøpe tomter eller en næringseiendom. Vi hjelper deg med finansiering inntil 100 % av dine kostnader.

ANDRE LÅN
Jarlsberg Partners kan også bistå med kortsiktig brofinansiering for å sikre kjøp, sluttføre utviklingsprosjekter eller sikre midlertidige primære likviditetsreserver.

Crowdlending

fremmedkapital

Crowdlending er en ny mulighet for bedrifter å skaffe finansiering for vekst og videre utvikling. Dette er på vei til å bli en populær og engasjerende spareform hvor folk kan sette sparepengene sine i arbeid i bedrifter som satser. 

Små og mellomstore virksomheter som tidligere ikke har kunne få tradisjonell bankfinansiering grunnet bankenes økte kapitalkrav, og det makroøkonomiske klimaet, får nå muligheten til å få kapitalen de trenger tilgjengelig.

Lånene gis som oftes i form av serielån eller lån med avdragsfrihet.

Nedenfor er det gjengitt noen typiske tilfeller for hvilke kapitalbehov crowdlending kan være med å dekke :

 • Kapital til videre vekst og utvikling
 • Kjøp av nye maskiner og utstyr
 • Utvidet varelager
 • Kjøp av nye maskiner eller biler
 • Finansiering i forbindelse med franchise
 • Oppkjøp av virksomheter
 • Utløsning av andre aksjonærer
l

Tilskuddsordninger

Offentlige tilskuddsordninger

Jarlsberg Partners er representant for OpsidoOpsido har spisskompetanse i offentlige støttemidler, og bistår med å finansiere nyskapning og utvikling med offentlige midler. 

Enkelte tilskuddsordninger hvor vi kan bistå i søknadsprosessen:

 • Skattefunn
 • Horisont 2020 og Horisont Europa
 • Markedsavklaring
 • Kommersialiseringstilskudd
 • Oppstartslån
 • Innovasjonskontrakt
 • ENOVA
 • Forskningsrådets programmer
 • Regionale forskingsfond